Wczesne wspomaganie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością

dziecko

Jeżeli dziecko jest zagrożone niepełnosprawnością, to należy je wspomagać w rozwoju.

 Wczesne wspomaganie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością jest rzeczą niezwykle ważną dla jego dalszego rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego. Od czego zacząć? Gdzie szukać pomocy?

Jeśli rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo, jeśli dziecko urodziło się chore, ma problemy ze wzrokiem, słuchem lub też jest niepełnosprawne ruchowo, to jak najszybciej powinno ono zostać objęte kompleksową opieką specjalistów, tak by już od pierwszych dni życia mogli oni pracować nad dalszym rozwojem dziecka. Wczesnym wspomaganiem objęte są bowiem dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Nie tylko dziecko otrzymuje wsparcie, opieką otoczona jest także rodzina dziecka. Na jaką pomoc można liczyć? Dziecko wymagające wczesnego wspomagania rozwoju może liczyć na opiekę szeregu specjalistów w zależności od rodzaju niepełnosprawności. W ośrodkach wczesnego wspomagania zatrudnieni są: rehabilitanci, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i inni specjaliści.

Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się do najbliższej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zabierz ze sobą numer PESEL dziecka, wszelką dokumentację medyczną, jaką posiadasz. W poradni otrzymasz wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania i wyznaczone zostaną spotkania konsultacyjne. Dopiero uzyskanie pisemnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania uprawnia dziecko do skorzystania z opieki zespołu wczesnego wspomagania. Dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu – w zależności od potrzeb dziecka. Możesz także skorzystać z pomocy placówek, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Dziecko ma prawo korzystać jednocześnie zarówno z pomocy PPP jaki placówki zdrowotnej finansowanej przez NFZ.